Wanneer je een bestelling plaatst in onze webwinkel, wordt een overeenkomst op afstand gesloten tussen tussen koper en verkoper. Daarom moet je eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden die van toepassing zullen zijn op deze overeenkomst. Wanneer je bovendien jonger bent dan 18 jaar, heb je de toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogd om een bestelling te plaatsen en te betalen.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

On Fleek

Broodstraat 16 / 101

9700 Oudenaarde

België

 

 

E-mailadres: info@onfleek.be

Ondernemingsnummer: 0745.884.765

IBAN: BE51 0018 8405 6662

 

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van On Fleek en dus op elke bestelling. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk, ze worden opgenomen op de internetsite www.onfleek.be.

 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD EN UW BESTELLING

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld. Het aanbod bevat steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als On Fleek gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden On Fleek niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot het ontbinding van de overeenkomst.

 

Het bestelproces is vooraf duidelijk. Als je een product wil aankopen, moet je het toevoegen aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens in. Vervolgens bevestig je je bestelling door af te rekenen. Je bestelling is compleet en onze overeenkomst is definitief zodra we de bestelling bevestigen per e-mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Bij laattijdige betaling door de consument of bij problemen met betalingen van eerdere bestellingen is On Fleek bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

 

 

ARTIKEL 5 – HET HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht zijn bestelling tot 10 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 10 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 10 kalenderdagen retour te sturen. De consument krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar het adres van On Fleek zijn voor eigen rekening.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Het originele etiket dient bevestigd te blijven aan het artikel. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Indien de klant na afloop van de 10 kalenderdagen waarbinnen hij beroep mocht doen op het herroepingsrecht niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en dus het product niet naar On Fleek heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Indien de bestelling niet wordt opgehaald in het afhaalpunt  door de consument, is On Fleek hier niet verantwoordelijk voor. In dit geval zal er geen terugbetaling plaatsvinden

 

 

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Het retourneren van de bestelling is op kosten van de consument. Hiervoor moet de klant zelf een verzendlabel aanvragen. De consument mag zelf de vervoerder van het pakket kiezen en is zelf verantwoordelijk voor het correct afleveren van het pakket bij On Fleek.

 

Binnen 10 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs terug naar hetzelfde rekeningnummer waarmee je betaald hebt tijdens het plaatsen van je bestelling.

 

On Fleek mag wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de retour niet aan de retourvoorwaarden (zie artikel 5) voldoet, moeten wij het aankoopbedrag niet terugstorten.

De klant kan zijn retour verzenden via Bpost of andere maatschappijen.

 

 

ARTIKEL 7 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden (badpakken, bikini’s, haaraccessoires…)
  • die met een korting van meer dan 30% verkocht zijn;

 

 

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen prijswijzigingen noodzakelijk maken. Een prijswijziging kan optreden als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer de fabrikant of leverancier een tussentijdse prijsverhoging doorvoert.

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw, taksen en diensten. Bovenop de aankoopprijs kunnen we wel beslissen om de verzendkosten aan te rekenen. Dit wordt altijd vermeld alvorens je je bestelling definitief plaatst.

Kortingen worden buiten de solden periode steeds toegepast op de laagste prijs die de afgelopen 30 dagen werd gehanteerd. 

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Indien er wegens vergissing een korting op korting wordt gegeven, heeft de handelaar het recht het bedrag van de aankoop volledig terug te storten.

 

ARTIKEL 9 – COMFORMITEIT EN GARANTIE

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Indien een product beschadigd of defect is verzonden zullen wij de retourkosten voor onze rekening nemen. Indien de klant meerdere items wenst te retourneren en hierbij de kosten voor het retourneren hoger zijn, vergoeden wij nog steeds enkel het product dat beschadigd is.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

De garantie geldt niet indien:

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

Alle goederen worden geleverd aan het adres dat de consument heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. On Fleek is niet verantwoordelijk voor fouten die door de consument zijn gemaakt tijdens het ingeven van het leveringsadres.

Als een artikel op voorraad is, wordt het artikel geleverd binnen 2 tot 4 werkdagen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.

Als een artikel niet op voorraad is, wordt er via e-mail contact opgenomen met de klant om een latere leveringsdatum aan te bieden . Indien de klant hier niet mee akkoord is, kan hij de bestelling annuleren. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door On Fleek.

Indien we niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij je niet verwittigen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. Wij storten het bedrag van het product uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug op de rekening waarmee betaald is.

 

Indien onze items tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de items die in je bestelling vermeld staan, moet je dit zo snel mogelijk (binnen 3 dagen na ontvangst) aan ons melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn in deze situatie voor onze rekening.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige levering of niet-levering door Bpost. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

 

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij On Fleek, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een concreet antwoord kan verwachten.

 

Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via info@onfleek.be. We proberen de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 

 

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Indien een geschil in onderling overleg tussen consument en ondernemer niet kan worden opgelost kan je als consument in dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting). Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

 

 

ARTIKEL 13 - GIVE AWAY

Wanneer wij een giveaway doen op onze Instagram of Facebookpagina komt dit overeen met een waardebon die wij wegschenken. De waardebon blijft 3 maanden geldig. Dit wil zeggen dat de waardebon kan verlopen! Bijvoorbeeld: Je wint een giveaway op 1 augustus 2020 dan is hij verlopen op 31 oktober 2020. Op 1 november 2020 is de waardebon niet meer geldig!

 

Bij het bekend maken van de winnaar, contacteren wij de winnaar persoonlijk en geven daarbij de nodige uitleg. Als de persoon in kwestie niets van zich laat horen gedurende de drie maand waarin de waardebon geldig is, en dus geen aankopen heeft gedaan dan heeft deze persoon geen recht meer op de gewonnen waardebon.